Condicions generals

E-COMMERCE (PRODUCTES).
Condicions generals de contractació

Introducció
Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant,«Condicions») a través de la pàgina web colmadoginer.com, propietat de GIL QUERALT, S.L., d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web. Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants  
D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és GIL QUERALT, S.L., amb domicili social C/ SALVADOR ESPRIU, 14 – 43201 REUS (Tarragona), NIF B55578116 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 977345877.   I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia. La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret. La duració del contracte quedarà vinculada a la entrega del producte o realització del servei, sense perjudici del dret de desistiment.

L’USUARI es dona per informat de que les fotografies i descripcions dels productes en la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i/o serveis ofertats per lo que és possible que poden diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

Procediment de contractació
L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major de14 anys i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

– Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Força major.
 5. Competència.
 6. Generalitats de l’oferta.
 7. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 8. Despeses de transport.
 9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 10. Procés de compra.
 11. Garanties aplicables.
 12. Garanties i devolucions.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.


CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.


ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant Integra2 mitjançant els serveis de FRIOPAQ i AMBIPAQ, depenent del tipus de producte que s’envia, i segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

Falta d’execució del contracte a distància
Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial.

En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El termini d’entrega sol estar comprès entre les 24 a 48h enviament Peninsular (dies laborables), segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.


DRET DE DESISTIMENT  

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei.   L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat.   El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2.  Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i resta prohibit aplicar-hi directament precintes i cintes adhesives.
 3.  Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.
 4.  Quan siguin productes personalitzats o aquells que, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes en l’artícle 103 punts d) i e) del RD 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris i la seva modificació en la Llei 3/2014, de 27 de març.
 5.  En el subministrament de productes el preu dels quals depengui de fluctuacions de mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 6.  En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.
 7.  En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a info@colmadoginer.cat, tot indicant el número de factura o comanda corresponent. Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, tot indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de GIL QUERALT, S.L., C/ SALVADOR ESPRIU, 14 – 43201 REUS (Tarragona).


RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: GIL QUERALT, S.L., C/ SALVADOR ESPRIU, 14 – 43201 REUS (Tarragona) Telèfon: 977345877 Mail: info@colmadoginer.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)  
De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.


COMPETÈNCIA  

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.


GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de GIL QUERALT, S.L. o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.


PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb elproducte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 977345877 o a través del correu electrònic a l’adreça info@colmadoginer.cat.


DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.   Els ports d’enviament en funció de les característiques dels articles adquirits i la zona d’enviament són els següents:

INTEGRADOS FINS 10KG ENVIO ESTÀNDARDENVIO FRÍO
R1 Tarragona5,00 €7,00 €
R2 Girona, Lleida, Barcelona7,00 €9,00 €
PENINSULA9,00 €15,00 €
BALEARES12,00 €18,00 €
ANDORRA12,00 €20,00 €

Per les comandes superiors a 100€, l’enviament serà sense ports.

En el cas de que s’excedeixin els 10kg de comanda es valorarà el preu aplicable de l’enviament amb l’empresa de servei de transport. En el cas dels enviaments de càtering i esmorzars a domicili, només disponibles per una llista tancada de codis postals, l’enviament de la comanda es realitzarà mitjançant transport propi que mantingui el producte amb la temperatura segura durant el transport i fins la entrega a l’USUARI. Les tarifes aplicades seran les mateixes que les indicades anteriorment.


FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
 El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit.
 • Bizum

La devolució serà a través de targeta de crèdit.
Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquiridor, que pugui o tingui el potencial de fer malbé la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitat estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venta o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena confirmat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

Mesures de seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.


PROCÉS DE COMPRA  

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.   Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.   Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 1.  – Comprovació de les dades de facturació.
 2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. – Selecció de la forma de pagament.
 4. – Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.
Comandes (sol·licituds de compra)  
En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.


GARANTIES APLICABLES

En GIL QUERALT, S.L. ens esforcem per oferir productes de la màxima qualitat, tot i que, donada la naturalesa dels mateixos (productes peribles), no podem oferir una garantia de satisfacció en la majoria dels productes que oferim. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte correctament, haurà de comunicar-ho abans possible indicant-nos la incidència i intentarem, si es verifica l’error, a esmenar-la en la major brevetat possible.

La composició dels productes és la que s’indica en la descripció de la seva fitxa tècnica a la nostra botiga on line on GIL QUERALT, S.L. no es fa responsable dels possibles efectes ocasionats per reaccions al·lèrgiques als components d’aquests.

Tots els nostres productes, no considerats peribles, queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i la Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual es modifica el text
refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte de proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia l’USUARI podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte de l’USUARI. El document de garantia és la factura de compra.


GARANTIES I DEVOLUCIONS

L’USUARI disposa de 14 dies en productes de no alimentació a partir de la data de recepció de la mateixa per a executar el seu dret de devolució.

Si no queda satisfet de la seva compra i, segons l’article 4 RD 1905/99, de 17 de desembre, disposa de 24h per a la devolució de productes peribles sense penalització al seu càrrec. Aquest dret de devolució es limita a 24h a comptar des de la entrega o la recollida de la comanda, quedant exceptuats del dret de desistiment els productes confeccionats baix les especificacions del consumidor i/o usuari o clarament personalitzats, o que, per naturalesa, no puguin ser retornats o puguin caducar o fer-se malbé amb molta rapidesa.

Per realitzar una devolució el producte ha d’estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Un cop rebuda la devolució i comprovat l’estat dels productes procedirem a la devolució de l’import de la mateixa pel mateix mitjà pel qual s’ha fet el pagament.

Les despeses d’enviament i devolució corren a càrrec de el client, així com les seves pròpies despeses addicionals provocats per la mateixa com són cridades telèfon, temps emprat en gestionar la devolució, etc.

En cas que un producte es rebi en males condicions, trencat o deteriorat ha de apuntar-se en l’albarà de l’agència de transport per gestionar la devolució o canvi de el mateix, sense cap cost per al consumidor. Si no es fa constar el deteriorament en l’albarà de transport en el moment del lliurament s’entendrà que el lliurament s’ha realitzat en les condicions òptimes.

No s’admetran devolucions passades 24h des de la recepció de la comanda. La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

Article 114. Principis generals. El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte.

Article 115. Àmbit d’aplicació. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar. El que preveu aquest títol no és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l’electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir personalment.

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable: S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a l’ús esmentat. Presentin la qualitat d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari fundadament pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia esperar raonablement que conegués la declaració en qüestió, que la declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la formalització del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i usuari.

Article 117. Incompatibilitat d’accions. L’exercici de les accions que preveu aquest títol és incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda. En tot cas, el consumidor i usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol.

Article 119. Reparació i substitució del producte. Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció elegida, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als casos en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que en comparació de l’altra imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari. Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte. La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents: Són gratuïtes per al consumidor i usuari. La gratuïtat comprèn les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials. S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tenien per al consumidor i usuari. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article 123. El període de suspensió comença des que el consumidor i usuari posa el producte a disposició del venedor i conclou amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que en van motivar la reparació, i es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats. Si un cop conclosa la reparació i lliurat el producte aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol. d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, l’article 123.1, paràgraf segon. Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol. El consumidor i usuari no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

Article 121. Rebaixa del preu i resolució del contracte. La rebaixa del preu i la resolució del contracte són procedents, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no en pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagin portat a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

Article 122. Criteris per a la rebaixa del preu.   La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Article 123. Terminis. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament. Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret. De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor ha de lliurar al consumidor o usuari la justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si s’escau, la reparació efectuada. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

Article 124. Acció contra el productor. Quan al consumidor i usuari li sigui impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se al venedor per la falta de conformitat dels productes amb el contracte pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte. Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor ha de respondre per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen. Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposa del termini d’un any per repetir davant el responsable de la falta de conformitat. El termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili del PRESTADOR qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

Obrir
Hola 👋
Com podem ajudar?